School met de Bijbel Notter-Zuna

Waar iedereen zichzelf kan zijn.

De gezelligste school hier in de buurt!

Kom en ervaar het zelf.

Een basisschool in een rustige omgeving.

Hier wordt iedereen geaccepteerd.

Zorg

Vanuit onze visie en missie is het onze taak om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit kunnen we als leerkracht niet alleen. We hebben daarbij input nodig van ouders, collega’s, externen en niet te vergeten de leerlingen zelf. Hieronder vindt u beknopt weergegeven hoe wij onze zorgstructuur vormgegeven hebben.

Bij deze vormgeving volgt onze school het stappenplan zoals omschreven staat in de zorglijn, die door en voor het hele Samenwerkingsverband is ontwikkeld. Dit staat uitgewerkt in het Zorgplan (deze ook aanpassen en uploaden?). We gaan planmatig te werk volgens een vijftal fasen:

  1. Problemen signaleren
  2. Problemen analyseren / diagnosticeren
  3. Oplossingen voorbereiden
  4. Oplossingen uitvoeren
  5. Oplossingen evalueren

De leerkrachten van onze school geven les vanuit het principe van Handelingsgericht Werken. Dit betekent onder andere dat we werken volgens een vaste cyclus van: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Tijdens het doorlopen van deze cyclus zijn we gericht op deze leerling, in deze groep, op deze school. De bevindingen, in vorm van resultaten of observaties, worden vastgelegd in een groepsoverzicht waarin elke leerling een plek krijgt. Vanuit dit groepsoverzicht worden de groepsplannen voor de zaakvakken en sociaal emotionele ontwikkeling opgesteld. In deze groepsplannen plannen we wat de leerlingen de komende periode leren en omschrijven we wat de leerlingen hiervoor nodig hebben. Dit zien we terug in de groep op momenten dat leerlingen extra instructie, uitdagender lesstof of een eigen lesprogramma volgen.

De genoemde groepsoverzichten worden drie keer per jaar aangepast door de leerkracht en tijdens de groepsbespreking besproken met de IB-er van de school. Overgebleven vragen worden, na goedkeuring van ouders, ingebracht in de leerlingbespreking, waarbij het hele team meedenkt over de ontwikkeling van en mogelijke oplossingen voor de betreffende leerling. In gesprek met ouders en leerling stellen we een plan van aanpak op.

Mocht er vanuit de leerlingbespreking geen passende oplossing gevonden worden, dan brengen we de leerling in tijdens een SOT-vergadering. Bij deze vergadering zijn, naast de leerkracht, ouders en de IB-er, de volgende disciplines aanwezig.

  • Schoolcoach
  • Orthopedagoog
  • Schoolgerichtmaatschappelijk werker
  • De schoolverpleegkundige (GGD)

Vanuit dit overleg komen interventies die we op school en/of thuis in kunnen zetten. Van belang voor de leerlingen is dat school en thuis op één lijn liggen.

Af en toe merken we dat alle extra inzet niet tot het gewenste resultaat leidt. Dan nemen we in overleg met de ouders het besluit om bijvoorbeeld een jaar over te doen of de leerling voor een bepaald vakgebied een eigen leerlijn (vastgesteld in een ontwikkelingsperspectief) aan te bieden. Doel is dan dat het kind daarna gewoon de basisschool kan afmaken. Lukt dit niet, dan zoeken we in nauw overleg met leerling, ouders en onder begeleiding van een trajectbegeleider een school die op dat moment het best bij de onderwijsbehoeften van de leerling past.