School met de Bijbel Notter-Zuna

Waar iedereen zichzelf kan zijn.

De gezelligste school hier in de buurt!

Kom en ervaar het zelf.

Een basisschool in een rustige omgeving.

Hier wordt iedereen geaccepteerd.

Bestuur en MR

Het bestuur

 

De bestuursleden zijn:
– Dhr. J. Goossen (voorzitter)
– Dhr. B. Dollen (vicevoorzitter)
– Dhr. H. Ter Haar (penningmeester)
– Mevr. A. Ligtenberg (secretaris)

– Mevr. M. ten Bolscher (lid)
– Dhr A Altena.  (lid)
– Dhr. H. Beunk (lid)

Sinds 1917 is er aan de schoolgaande kinderen van Notter en Zuna christelijk onderwijs gegeven. Ouders van toen maar ook ouders van nu willen voor hun kinderen een school waar onderwijs wordt gegeven dat past bij de opvoeding, waardoor het gezin, de school en de kerk een drie-eenheid vormen. Zo is er een Protestants Christelijke schoolvereniging in Notter-Zuna, die functioneert binnen de driehoek Wierden, Rijssen en Nijverdal. De grondslag van de school is Gods Woord. De inspiratie van het lesgeven en het omgaan met elkaar vinden we in het Oude en Nieuwe Testament in de Bijbel.

Grondslag

Met andere woorden: het fundament van de school is Gods Woord. Alle mensen, ook kinderen, zijn uniek en bestemd om God en de naaste te dienen. Het is een mooie, een grote, maar soms ook een moeilijke opdracht. Ook voor de school. Daarom is de bovengenoemde drie-eenheid van groot belang.

Doelstelling
Het einddoel van ons basisonderwijs is om de kinderen, voor zover mogelijk, onderwijskundig en opvoedkundig rijp te maken voor het voortgezet onderwijs met het oog op de toekomst.

Het is het streven dat de verhouding van kerkelijke gebondenheid van de bestuursleden in grote lijnen overeenkomt met de kerkelijke gebondenheid van de leden. Het bestuur is wettelijk verantwoordelijk, zowel richting de overheid als richting de ouders, voor de gang van zaken en keuzes die in de school gemaakt worden. De bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft niet alleen betrekking op het financieel beheer, maar ook op onderwijszaken, leerlingenzorg, toelatingsbeleid enz.

Het bestuur kan niet goed functioneren zonder een nauwe samenwerking met het onderwijzend personeel. Zo vindt er maandelijks een bestuursvergadering plaats samen met de directeur. Er wordt overlegd over schoolzaken, onderwijs- en overheidsbeleid enz. Het bestuur streeft er naar zo lang mogelijk als zelfstandige school te blijven functioneren. De vrijheid die het bestuur heeft gekregen om, binnen het binnen het budget, met middelen te schuiven en deze in te zetten, wordt op een verantwoorde manier benut. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt hiervan verantwoording afgelegd.

De koers van ‘School met de Bijbel Notter-Zuna’ voor de komende jaren is vastgesteld in het strategisch beleidsplan 2015-2019. Dit beleidsplan en de bestuursverslagen kunt u hier(link) inzien.

Via deze link kunt u het laatste bestuursverslag bekijken Bestuursverslag 2019:

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich vooral bezig met de beleidsmatige zaken van de school. Zij adviseert en denkt mee over het schoolbeleid. Bij een aantal zaken heeft het bestuur de instemming van de MR nodig. Dit is omschreven het statuut van de MR.

 

Privacy Verklaring.
U kunt de privacy verklaring inzien door op onderstaande link te klikken.    AVG Privacyverklaring Schoolvereniging           AVG verwerkingsregister Schoolvereniging 1