School met de Bijbel Notter-Zuna

Waar iedereen zichzelf kan zijn.

De gezelligste school hier in de buurt!

Kom en ervaar het zelf.

Een basisschool in een rustige omgeving.

Hier wordt iedereen geaccepteerd.

Omgangsvormen

Leerlingen, ouders en school hebben baat bij een goede onderlinge relatie.
Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk.
Vaak heeft dit een positieve uitwerking op de schoolprestaties en het welbevinden van de leerling.

Wat mogen de ouders van school verwachten?

Bereikbaarheid
o De school is in principe altijd tijdens en direct voor en na schooltijden (telefonisch) bereikbaar. Normaliter krijgt u contact met de directeur. Leerkrachten worden tijdens de les niet gestoord.
o De leraren maken tijd vrij voor de ouders die vragen hebben; zij maken ouders duidelijk hoe en wanneer zij (buiten de lestijden!) bereikbaar zijn.
o De directie van de school maakt tijd vrij voor ouders die vragen hebben; hij maakt ouders duidelijk hoe en wanneer hij bereikbaar is.
o Algemene ouderavonden en rapportavonden vinden in principe in de avonduren plaats; overige incidentele gesprekken met ouders (waarbij ook soms externe deskundigen betrokken zijn) vinden in principe onder schooltijd (tussen 8.30 uur en 17.00 uur) plaats.

Openheid
o De school zorgt voor een open communicatie.
o Belangrijke zaken over uw kind zal de school tijdig aan u melden.
o Alle informatie over uw kind is in principe vrij toegankelijk.
o De school geeft aan hoe evt. problemen (met uw kind) worden opgelost; evt. handelingsplannen worden besproken.
o De school neemt de eindbeslissing over evt. zittenblijven van leerlingen, vanzelfsprekend na zorgvuldig overleg met de ouders.
o De school geeft aan hoe wordt omgegaan met normen en waarden en stelt de pedagogische aanpak binnen de school vast.
o De school zorgt voor een vierjaarlijkse kwaliteitsenquête, waarin de mening van ouders gevraagd wordt.
Hiervan wordt een verslag gemaakt en actiepunten worden meegenomen in de ontwikkeling van het schoolplan

Informatie
De school zorgt voor:
– de schoolgids (zie ook deze link )
– het schoolplan (ter inzage op school)
– de jaarlijkse informatiekalender
– de wekelijkse nieuwsbrief via de mail
– de informatieavond aan het begin van het schooljaar
– voortgangsgesprekken
– telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is
– een actuele website: www.notter-zuna.nl

o De school informeert ouders regelmatig over de ontwikkeling van hun kind op cognitief, sociaal/emotioneel, motorisch en creatief gebied
o Huisbezoeken worden rond november afgelegd, in de groepen 1, 3, 5, en 7
o Kennismakingsbezoek wordt na een aantal weken op school (in de onderbouw) afgelegd.

Kwaliteit
o De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school; zorgt voor een goed pedagogisch klimaat.
o De school zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om leerlingen op een niveau, passend bij het kind, te laten functioneren.
o De school biedt een professionele aanpak; jaarlijks worden enkele studiedag(del)en gepland om intern te werken aan de kwaliteit van de school.
Leerlingen zijn vrij op studiedagen; hiermee is rekening gehouden met het verplicht aantal lesuren die leerlingen tijdens de basisschoolperiode moeten volgen.
o De school biedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist meer aankunnen.
De school kent hiervoor een interne zorgstructuur, waarbij de expertise van interne begeleider, remedial teacher en externe deskundigen ingezet worden.
o De school werkt met een pestprotocol waarin o.a. afspraken staan om het pesten op school tot een minimum te beperken.
o De school beschrijft in een vierjaarlijks schoolplan welke ontwikkelingen zij voor staat.
o De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de school; schoolrapporten kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl 
o De school ziet er netjes, onderhouden en schoon uit.

Relatie
o De school gaat respectvol om met ouders, leerlingen, leerkrachten en anderszins bij school betrokkenen.
o De school beschermt de privacy van leerlingen en ouders; gegevens over thuissituatie, medische informatie, gegevens van hulpverlenende instanties worden als privacygegevens beschouwd.
o De school houdt de regie in handen binnen de samenwerking tussen school en externe betrokkenen.
o De school heeft een vertrouwenspersoon aangesteld voor de eerste opvang en ondersteuning van kinderen en ouder(s) bij een klacht over seksuele intimidatie, ongewenste intimidatie en lichamelijk en psychisch geweld binnen de school.

Gescheiden ouders
o Uitgangspunt van de school is dat de verzorgende ouder (de ouder waar het kind gedurende de schoolweek woonachtig is) belast is met de opvoeding van het kind en in juridische zin het ouderlijk gezag uitoefent.
Deze ouder is voor de school het aanspreekpunt en de overlegpartner.
De school gaat er vanuit dat de verzorgende ouder de wettelijke verplichting tot informatie verstrekking jegens de andere ouder nakomt.
o Een eventueel nieuwe partner van de verzorgende ouder is voor de school geen officiële gesprekspartner.
Tenzij de rechter de nieuwe partner het “ mede gezag” heeft toegekend.
o Voor zaken waarvoor een handtekening vereist is, wordt de handtekening van de verzorgende ouder gevraagd.
Deze informeert de andere ouder hierover.
o Slechts op uitdrukkelijk verzoek en goed gemotiveerd, is de school bereid de ouder waar het kind gedurende de schoolweek niet woonachtig is rechtstreeks te informeren of apart uit te nodigen voor de oudergesprekken.
o Indien het in het belang van het kind is bepaalde informatie niet te verstrekken, zal de school dit de betreffende ouder gemotiveerd laten weten.

Algemeen
o De school heeft contracten afgesloten met de Christelijke Kinderopvang (CKO) die voor- en naschoolse opvang verzorgt; de school verwijst de ouders door (het zg. makelaarsmodel) De opvang is aan de school verbonden.
o De school verzorgt de tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 uur en 13.15 uur.