School met de Bijbel Notter-Zuna

Waar iedereen zichzelf kan zijn.

De gezelligste school hier in de buurt!

Kom en ervaar het zelf.

Een basisschool in een rustige omgeving.

Hier wordt iedereen geaccepteerd.

Geschiedenis van de school

School met de bijbel Notter – Zuna

 

Overzicht en informatie van de School met de Bijbel Notter-Zuna.

Op 8 november 1911 komen op uitnodiging van ds. Remme uit Rijssen een aantal inwoners uit Notter en Zuna bij elkaar om peilen of er christelijk onderwijs gegeven kan worden in de buurtschappen.

Tijdens de vergadering wordt besloten om een Schoolvereniging op te richten en melden zich 40 leden aan. Pas 5 later kan de spade in de grond en op 25 november 1916 wordt de eerste steen is gelegd door de toenmalige voorzitter van de vereniging dhr. G.J. van de Haar.

De opening is 30 maart 1917.

In de tussenliggende jaren wordt veel voorwerk gedaan en moeten er gelden / middelen gezocht worden voor de oprichting van de school.

In 1918 wordt de school met een derde lokaal uitgebreid. Er komen zo veel aanmeldingen van buurtbewoners dat er onvoldoende ruimte is. Ook moet er een extra “meester of juf” benoemd worden.

In 1927 wordt er elektriciteit aangelegd in de school en worden alle olielampjes bewaard in geval van een storing.

November 1930 vierde lokaal

In 1938 zijn er 187 leerlingen en wordt er een vijfde lokaal aangebouwd.

In strenge winters wordt soms de herfstvakantie met een week verlengd. Er hoeft dan minder gestookt te worden. Van oktober 44 tot maart 45 wordt er geen les gegeven i.v.m. de vordering van het gebouw door de Duitse bezetters.

1963 is er een grote verbouwing. Het onderhoud van de school was dringend nodig. Er werd tijdelijk lesgegeven in het gebouw Irene; verderop aan de Klokkendijk

In 1978 zijn er nog 74 leerlingen op school

1982 integratie kleuterschool. Lagere school wordt basisschool. Van 6 klassen naar 8 groepen. De kleuters die les hadden in “Gebouw Irene” komen nu in het grote gebouw aan de Klokkendijk. De beide besturen worden op 1 januari 1982 samengevoegd tot de nieuwe vereniging: Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Notter en Zuna.

In 2004 is het verenigingsgebouw verplaatst naar de school. Op het voormalige kleuterplein is een uitbouw gerealiseerd. Een gemeenschapsruimte/gymnastiekzaal, een kelder en 3 aparte ruimtes die doormiddel van een schuifwand tot een grote zaal gemaakt kunnen worden. Geheel in stijl van een “Kulturhus”.

In 2011 is de laatste uitbreiding uitgevoerd. Op een deel van het plein, tussen school en parkeerplaats zijn 2 lokalen gemaakt voor de voor- en naschoolse opvang. Op vaste dagen is er in deze ruimtes peuteropvang.

De leerlingen van de school komen voornamelijk uit de beide buurtschappen. De laatste jaren komen er ook een aantal uit de omliggende plaatsen (Rijssen en Nijverdal) Op 01-10-2015 waren er 109 leerlingen ingeschreven, waarvan 15 tot 20% van buiten de buurtschappen komen. Tussen de middag blijft het overgrote deel van de leerlingen over, onder begeleiding van het personeel.

Scholen verschillen in hun manier van werken, in de sfeer, de omgang en de resultaten. Ze verschillen in prioriteiten stellen en kwaliteit.

De School met de Bijbel Notter-Zuna wil zich onderscheiden door zich zelf te blijven. De kleinschaligheid wordt gekoesterd; kinderen krijgen ruimte en aandacht.

De school er niet alleen voor het goed doorgeven van de leerstof, maar ook voor het voorleven van een verantwoorde positie in de samenleving van morgen, als aanvulling op de Bijbelse opvoeding thuis. Met behulp van het godsdienstonderwijs en via dagopeningen en vieringen worden leerlingen bewust van het feit dat kennis, inzichten en vaardigheden niet op zichzelf staan, maar zijn verbonden aan waarden en normen. De praktische invulling hier aan geven we door een oudermiddag door de bovenbouwleerlingen te laten verzorgen.

Alle kinderen zijn welkom. Bijna alle kinderen in Notter en Zuna gaan naar de School met de Bijbel Notter-Zuna. Kinderen die thuis verschillend opgevoed worden, komen hier samen om te leren en te spelen. Belangrijk is het respect voor elkaar en elkaars overtuiging. We willen op onze school op een prettige manier met elkaar samenwerken en hebben een luisterend oor voor kinderen en ouders.

Er wordt lesgegeven in combinatieklassen. Om aan te sluiten op de ontwikkeling van de leerlingen worden de lessen op 3 niveaus aangeboden. Bij het zelfstandig werken wordt steeds meer rekening gehouden met de mogelijkheden van het individuele kind. De verwerkingsstof hoeft niet voor alle kinderen hetzelfde en evenveel te zijn. Sommige kinderen werken zelfs met een geheel aangepast programma. We proberen zo het beste uit elk kind te halen. De opdrachten voor de plusgroep (cultuur, natuur, wiskunde en wetenschap) staan los van onze gebruikelijke methode en bieden een grotere uitdaging voor de leerlingen met een ruime ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast is er nog een plusgroep.

De resultaten van de leerlingen worden goed gevolgd. Elke leerkracht houdt het leerlingvolgsysteem bij. Daarnaast geven de toetsen een goed beeld van de vorderingen van de leerlingen.

De ouderbetrokkenheid is groot. Veel ouders helpen op school. Ook de info-, de gespreksavonden en de rapportavonden worden goed bezocht. De ouders waarderen de laagdrempeligheid. Met name nu de leerkrachten via de mail bereikbaar zijn, zijn de contacten nog makkelijker te leggen en is informatie zo uitgewisseld.

Een grote pré is het mooie plein, het aparte kleuterplein en de grote parkeergelegenheid.

De School met de Bijbel Notter-Zuna heeft in de begin jaren gevochten voor haar plaats in de samenleving en de afgelopen 100 jaar bewezen deze plek waard te zijn. Door mee te gaan met de veranderingen en de ontwikkelingen, maar toch haar eigen identiteit te bewaren is de school in vaste waarde geworden en staat ze als goede school bekend buiten haar eigen buurtschappen.