Hieronder staat het programma voor de feestweek.

 

Dag

Activiteit

Maandag

Ot en Sien dag op school

Dinsdag

Musical. Overdag generale en ’s avonds voor de ouders

Woensdag

Schoolreis voor de groepen 1 t/m 8 naar Openlucht Museum Arnhem

Donderdag

Midzomerfeest spelletjes voor alle leerlingen op de evenementenweide

Vrijdag

‘s Morgens: Open dag opa’s en oma’s. ’s Middags oudhollandse spelletjes in de feesttent (bezoek van CvdK en burgemeester)

Zaterdag

Reünie van oud-leerlingen en –leerkrachten van 16.00 tot 20.00 uur

Zondag

Dankdienst om 15.00 uur door ds. J. de Jong m.m.v. een combo

 

 

Oprichting Schoolvereniging

 

 

Zes jaren voorbereidingstijd gingen vooraf aan de ingebruikname van de School met den Bijbel in 1917.
Op 8 november 1911 om half drie ‘s middags komen op uitnodiging van de Hervormde predikant te Rijssen,
ds.J. H. T. Remme, in het lokaal van de Christelijke Jongelingsvereniging in de buurtschappen Notter en Zuna een aantal inwoners samen,
om met elkaar de vraag te overwegen wat gedaan kan worden, om te komen tot Christelijk onderwijs voor de schoolgaande jeugd.

De tijd is nu rijp, want het Hoofd der Openbare School zal waarschijnlijk over korte tijd zijn bordkrijt niet meer ter hand nemen.
Wellicht kan het gebouw van deze school binnenkort worden gehuurd of gekocht van de gemeente Wierden.

Tijdens de bijeenkomst van 8 november 1911 wordt daartoe meteen een Schoolvereniging opgericht.
Veertig leden treden toe ‘en de Statuten worden tot aller genoegen vastgesteld’.

Met zorg en liefde is een zaadje voor Bijbels onderwijs in de oeverlanden van de Regge aan de grond toevertrouwd.
Zal dit zaadje ontkiemen, gaan wassen en later ook vruchten dragen?

Al na drie dagen na de oprichtingsvergadering van de schoolvereniging vergadert men op zaterdag 11 november om 4 uur n.m. Het ledental is uitgegroeid tot zestig en het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

 

Het bestuur van het eerste uur

 

Het bestuur wordt verkozen ‘in dier voege dat uit N. 4 en uit Z. 3 leden moeten worden benoemd’.

Uit Notter worden verkozen: G. J. van de Haar (48 stemmen), J. Slettenhaar (40) en H. Mensink (30). F. Lohuis (20).

Uit Zuna, eveneens uit eerste stemming:
G. H. Mensink (43), G. H. Wibbelink (42) en G. J. Hietland (33).

Men slaat spijkers met koppen en men laat er geen gras over groeien:
op 14 november 1911 komen de zeven benoemde bestuursleden ten huize van G. J. van de Haar samen om de taken te verdelen.

Voorzitter wordt de heer van de Haar.
Het secretariaat komt in handen van de heer F. J. Lohuis.
De penningen der kleine luyden zullen worden beheerd door de heer G. H. Mensink.

In 1912 wordt maandagavond 27 februari vergaderd en wordt de ‘Koninglijke goedkeuring’ voorgelezen.
De voorzitter heeft intekenlijsten meegenomen. Deze zullen door de buurtschappen gaan om handtekeningen te verzamelen.
Zodoende ontstaat er een verzoekschrift, dat aan het gemeentebestuur van Wierden zal worden gericht, waarin men zal  vragen om het bestaande openbare schoolgebouw met de onderwijzerswoning te mogen huren.
Als meester van Kregten straks ontslag neemt.

   De grote stimulator van het christelijk onderwijs in onze buurtschappen, de heer G. J. van de Haar.

 

Intekenlijsten en grondaankoop voor nieuwe school

 

Het intekenen op de lijsten verloopt goed, ‘door dat nagenoeg ieder daarmede instemde en teekende’.
Het jaar daarop, op 16 november 1913 besluit het bestuur om van B. J. Hommers uit Ypelo een stuk grond te kopen.

 

450 guldens dienen hiervoor op tafel te komen.   
Op advies van de heer Schuurman uit Rijssen besluit men de grond te betalen uit renteloze voorschotten, groot 10 gulden.
De meeste leden van de schoolvereniging nemen aandelen.
De optie op de school van Van Kregten laat men dus varen.
Uit het jaarverslag van 1913/1914 blijkt, dat de gemeente Wierden de school met het hoofdenhuis wil verhuren voor 25 gulden.
De onderhoudskosten komen op rekening van de schoolvereniging. 

 

Het bestuur is het duidelijk dat men beter meteen maar van de grond af kan beginnen.
Er zal nieuwbouw plaats moeten vinden.
Op 16 november 1913 vergadert men opnieuw en men besluit om voor een nieuwe school te sparen.
De collecte bij de uitgang van deze vergadering brengt het bedrag van f 2,85 op!
In 1914 is f 350,- in de vrijwillige aandelen geplaatst.
De mankerende 100 gulden hoopt men spoedig bij elkaar te krijgen, om het stuk grond van Hommers (alias Selhorst) tot bezit van de vereniging te kunnen rekenen.

 

Besluit tot bouw nieuwe school

 

Op de ledenvergadering van 25 februari 1915 wordt tot schoolbouw besloten.
In de naburige gemeenten zullen de leden collecteren voor de nieuw op te richten school.
Hiertoe wordt een circulaire opgesteld en verspreid. 1500 exemplaren worden er van gedrukt.
Iedereen die een financieel aandeel heeft genomen, ontvangt een bewijs met zegel. 
De bomen op Hommers’grond worden voor 25 gulden overgenomen en B. J. Holz(s?)appel kan de grond huren voor de periode van een jaar met de restrictie dat hij de grond bij eerdere bouwactiviteiten terstond dient af te staan.
De collecten voor de nieuwbouw worden gehouden in Rijssen, Nijverdal, Daarle, Den Ham, Vriezenveen, Rectum en Ypelo.
In Notter en Zuna gaan lijsten rond voor de schoolbouw.
Eerst tekent het bestuur, daarna de leden.
In twee termijnen zal het bedrag worden geïnd, namelijk bij de aanvang van de bouw en bij de voltooiing.

 

Inkomsten en uitgaven: een heel gepuzzel!

 

De heer van der Kolk, Hoofd der School te Wierden, heeft een berekening gemaakt omtrent de  uitgaven en de inkomsten bij de exploitatie van de school voor Notter.
De inkomsten worden geraamd op f 665,-  en de uitgaven op f 630,-.
In de omgeving zal het bestuur enkele scholen bekijken, onder andere in Haarle en in Nijverdal.
De architect die nodig is om de school van Notter te verwerkelijken, is de heer Radstake uit Enschede.
Samen met hem loopt men over het toekomstige schoolterrein op donderdag 18 mei.
Wegens de hoge kosten zal het gebouw geen beschoten kap krijgen en de toiletten, de ‘privaten’, zullen vast aan het gebouw geplaatst worden.
De putringen zal de firma Siemerink uit Wierden fabriceren.

 

Bouwtekening school gereed

 

Op 13 juni  ligt de bouwtekening van de school met het hoofdenhuis op de bestuurstafel.
Ook de kostenanalyse ligt ter inzage.
Zelf kan de schoolvereniging 2500 gulden opbrengen, maar er zal 7000 gulden geleend moeten worden.
Op de vergadering van 16 augustus 1916, welke door de heer van der Kolk wordt geleid, komen de geldelijke zaken opnieuw aan de orde.
De vereniging kan f 4000,- lenen van de heer Eerdmans van de Stoomzuivelfabriek te Rijssen tegen 5 % rente.
Een der bestuursleden stelt voor om per maand f 1500,- te lenen van het Armbestuur te Notter tegen 4 % rente.
De voorzitter kent ook nog iemand die f 1000,- wil lenen tegen 4 %, alle transacties onder schuldbekentenissen.
De aanbesteding van de bouw wordt  in drie kranten  openbaar gemaakt, namelijk in het Twents Volksblad, in de Overijsselaar en in het Twents Zondagsblad.
Breedvoerig komen de financiële perikelen aan de orde tijdens de ledenvergadering op 23 augustus 1916. Sommige leden vinden het risico te groot.
Andere leden willen er nu juist meer vaart in zien te krijgen.
Van de eerste aanbesteding ad f 12.897,- is een bedrag van ruim f 1000,- verminderd door een wijziging in de bouw.

 

De bouw van de school kan beginnen

 

Er wordt een stemming gehouden over het al dan niet doorgaan met de bouw.
De uitslag van deze stemming luidt: 21 stemmen voor, 4 leden stemmen blanco.
Omdat er jaarlijks een bedrag van wel 100 gulden tekort is, wordt door F. J. Wessels voorgesteld dat iedereen naar zijn eigen vermogen het tekort dient aan te vullen.
Aan aannemer Bouwhuis verstrekt het bestuur de opdracht om te bezien of er wellicht nog bezuinigd kan worden, met name op het woonhuis.

 

Hoofd gezocht!

 

Op 6 november 1916 kan het bestuur uit 32 brieven van sollicitanten kiezen. Vier mensen mogen komen proefles geven op de christelijke school in Wierden.
Op 17 november zal worden beoordeeld of een van hen geschikt is om over de school in Notter de scepter te zwaaien.
De brieven van de sollicitanten naar de aanstaande vacature van onderwijzeres zullen later aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen.

 

Groen licht voor bouw hoofdenwoning

 

Een dag later, op 7 november komen de heren Bouwhuis en Schothans met de bouwtekeningen van de onderwijzerswoning met de prijsopgave naar het gebouw der jongelingsvereniging te Notter.
Een der bestuursleden neemt vanwege de financieel zeer hachelijke onderneming ontslag en legt zijn functie ter plekke neer.
Definitief wordt op deze bijeenkomst besloten met de bouw van het hoofdenhuis een aanvang te maken.
Wanneer de proeflessen van de vier uitgenodigde sollicitanten te Wierden zijn bijgewoond en er over hen inlichtingen zijn ingewonnen, gaat het bestuur op 17 november 1916, nadat alle impressies van de toehorende bestuursleden zijn gehoord, over tot stemming.
Pas bij de derde stemming vergaart de heer Klijnsma uit Rotterdam de meeste stemmen.

 

Schooljuffrouw gezocht!

 

Aangezien de heer Klijnsma van Nederlands Hervormde huize is, legt het bestuur in de notulen vast, dat bij opvolging te zijner tijd een Hoofd van de Gereformeerde Kerken in Nederland benoemd zal worden, om  in de schoolgemeenschap ieder zoveel mogelijk recht te laten wedervaren.
De onderwijzeres die naast de heer Klijnsma zal komen te werken, zal van Gereformeerden huize dienen te komen, ook om hierin evenwicht te houden.

 

De eerste steenlegging van de school

 

De datum voor de eerste steenlegging wordt bepaald op 25 november 1916. Voorzitter G. J. van de Haar zal deze handeling verrichten.
Aldus geschiedt op de laatste zaterdag van november 1916.
Tijdens deze plechtigheid leest de heer Van der Kolk voor uit 1 Petrus 2: 1 – 11. 
Juffrouw Anneveld krijgt in december 1916 de benoeming tot eerste onderwijzeres van de nog in werking te stellen school.
Wanneer de bouwwerkzaamheden afgerond zijn, zal er meubilair aangeschaft worden of worden gehuurd.
De heer Van der Kolk fungeert in deze korte, practische aanloopperiode steeds als leider en adviseur.
Het rijshout dat op het schoolterrein staat, wordt verkocht door middel van het inleveren van briefjes.

 

Ouderbijdragen

 

De ouderbijdragen worden naar het aantal kinderen vastgesteld op respectievelijk f 3,60, f 5,-  f 6,50, f 7,50 en f 10,-  per jaar. 
H. Maassen van den Brink zal het bestuur adviseren met betrekking tot de tuinaanleg.
De schoolbanken komen uit Nijverdal.
Om vrachtkosten van 20 gulden te besparen, halen de leden het meubilair zelf op met hun paarden en wagens.
Ook de mest voor de tuin van het Hoofd der School wordt op deze wijze naar de plaats van bestemming gebracht.
Sommige leden verklaren aardappels te zullen leveren. Anderen zijn genegen om de meesterstuin te bearbeiden.
Nog even en het schoolleven kan in Notter-Zuna beginnen!
In de notulen van 16 maart 1917 staat onder andere te lezen: ‘daar er op het oogenblik geen portlander te bekomen is, wordt goed gevonden om in het vergaderlokaal een houten vloer te leggen met losse ribben, in de gang patroontegels, portaal van privaat tijdelijke vloer, de bergplaats zal van baksteenenvloer gemaakt worden, gang van het huis overleggen met betontegels, een put van 3 ringen, verder ook al omdat er geen portland te krijgen is, de privaat van het huis met een ton, later zal er een gemetseld putjen zijn als alles onder goedkeuring van de Arsitekt’. 

 

School in gebruik!

 

De datum van ingebruikname van de school zal zijn op vrijdag 30 maart 1917. Op de donderdag hiervoor zal het bestuur het personeel reeds verwelkomen.
De openingsdag begint vrijdagsmiddags ‘een en een half uur’. ‘Bij die plechtigheid zullen vooreerst de ouders der kinderen, vele vrienden en bekenden verzocht worden.
De kinderen zullen worden onthaald op chocolade en mopjes’.
Van de ingebruikname van de school zèlf is in de boeken der notulen niets te vinden.
In de notulen van 15 april 1917 staat dat ten huize van het Hoofd der School de schoolgelden worden vastgesteld voor de vijf te starten klassen.

 

Schoolgelden

 

Samen met de hoofdonderwijzer stellen de ouders vast in welke klas hun kind zal komen.
Per week, maand, drie maand of jaar kan het verschuldigde schoolgeld worden voldaan.
De volgende staffel staat in de notulen opgenomen:
, 1ste klas een kind 20 twee 25 drie 13
  2de klas een kind 16 twee 13 drie 11
  3de klas een kind 12 twee 10 drie 
 
4de klas een kind 10 twee  8  drie 
 
5de klas een kind   7 twee  6  drie  5’. 

 

Van 1917 tot heden: zelfstandige school!

 

Zo is er in de dubbelbuurtschap Notter-Zuna een zelfstandige christelijke school gekomen en gebleven omdat men in de driehoek tussen Nijverdal, Rijssen en Wierden vierkant achter deze schoolvorming stond. Of op zijn Twents: Veerkaant in nen dreehook!
Onder leiding van de hoofden , die sinds 1981 directeuren worden genoemd, te weten de heren:
K. Klijnsma (1917 – 1921),
P. Tillema (1921 – 1929),
S. van Dijk (1929 – 1937),

 

J. H. van den Berg (1937 – 1946),
H. Haaring (1946 – 1951),
R. Doorn (1951 – 1976),
A. Folbert (1977 – 1990).
H. Strieks (1990 – 2002) en
G. A. Rosman ( 2002- heden)

heeft de school door middel van vele tientallen leerkrachten vele honderden leerlingen de weg mogen wijzen naar de Weg, de Waarheid en het Leven: Jezus Christus! 
Wie meer wil weten over de acht ‘regeringsperiodes’ vanaf 1917 tot en met 1992, toen de school haar 75 jaar bestaan vierde, neme het boek “75 jaar “EEN SCHOOL MET DE BIJBEL “ NOTTER EN ZUNA “ ter hand dat geschreven is door ondergetekende.

 

Harrie Strieks,
ex-directeur School met de Bijbel ‘Notter-Zuna’.