Het Bestuur

Sinds 1917 is er aan de schoolgaande kinderen van Notter en Zuna christelijk onderwijs gegeven.
Ouders van toen maar ook ouders van nu willen voor hun kinderen een school waar onderwijs wordt gegeven dat past bij de opvoeding,
waardoor het gezin, de school en de kerk een drie-eenheid vormen.
Zo is er een Protestants Christelijke schoolvereniging in Notter-Zuna, die functioneert binnen de driehoek Wierden, Rijssen en Nijverdal.
De grondslag van de school is Gods Woord. De inspiratie van het lesgeven en het omgaan met elkaar vinden we in het Oude en Nieuwe Testament in de Bijbel.

 


 

Grondslag

Met andere woorden: het fundament van de school is Gods Woord.
Alle mensen, ook kinderen, zijn uniek en bestemd om God en de naaste te dienen.
Het is een mooie, een grote, maar soms ook een moeilijke opdracht. Ook voor de school.
Daarom is de bovengenoemde drie-eenheid van groot belang.


 

Doelstelling

Het einddoel van ons basisonderwijs is om de kinderen, voor zover mogelijk, onderwijskundig en opvoedkundig rijp te maken voor het voortgezet onderwijs met het oog op de toekomst.


 

Het bestuur

Onze schoolvereniging heeft een bestuur, bestaande uit 7 personen.

Het is het streven dat de verhouding van kerkelijke gebondenheid van de bestuursleden in grote lijnen overeenkomt met de kerkelijke gebondenheid van de leden.
Het bestuur is wettelijk verantwoordelijk, zowel richting de overheid als richting de ouders, voor de gang van zaken en keuzes die in de school gemaakt worden.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft niet alleen betrekking op het financieel beheer, maar ook op onderwijszaken, leerlingenzorg, toelatingsbeleid enz.

Het bestuur kan niet goed functioneren zonder een nauwe samenwerking met het onderwijzend personeel.
Zo vindt er maandelijks een bestuursvergadering plaats samen met de directeur. Er wordt overlegd over schoolzaken, onderwijs- en overheidsbeleid enz.
Het bestuur streeft er naar zo lang mogelijk als zelfstandige school te blijven functioneren.
De vrijheid die het bestuur heeft gekregen om, binnen het binnen het budget, met middelen te schuiven en deze in te zetten, wordt op een verantwoorde manier benut.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt hiervan verantwoording afgelegd.

 

Voorzitter : Dhr. J. Goossen

Secretaris: Mevr. M. Mensink

Penningmeester: Dhr. H. Ter Haar

Lid: Mevr. M. ten Bolscher

Lid: Mevr. A. Ligtenberg

Lid: Dhr. H. Beunk

Lid: Dhr. B.  Dollen