Home Kinderopvang Schoolgids Omgangsvormen Het bestuur Het team De ouderraad Historie Kalender Vakantie Schooltijden Foto archief Nieuwsbrieven Oud Papier Informatie
1 bezoeker online

Recente foto's: AFSCHEIDSAVOND GROEP 8
KAMP 2014
AFSCHEID JUF BOSCH EN JUF HAMER
SCHOOLREISJE AFRIKA MUSEUM
SCHOOLREIS KLEUTERS
MIDZOMERFEEST

Het BestuurSinds 1917 is er aan de schoolgaande kinderen van Notter en Zuna christelijk onderwijs gegeven.
Ouders van toen maar ook ouders van nu willen voor hun kinderen een school waar onderwijs wordt gegeven dat past bij de opvoeding,
waardoor het gezin, de school en de kerk een drie-eenheid vormen.
Zo is er een Protestants Christelijke schoolvereniging in Notter-Zuna, die functioneert binnen de driehoek Wierden, Rijssen en Nijverdal.
De grondslag van de school is Gods Woord. De inspiratie van het lesgeven en het omgaan met elkaar vinden we in het Oude en Nieuwe Testament in de Bijbel.

GrondslagMet andere woorden: het fundament van de school is Gods Woord.
Alle mensen, ook kinderen, zijn uniek en bestemd om God en de naaste te dienen.
Het is een mooie, een grote, maar soms ook een moeilijke opdracht. Ook voor de school.
Daarom is de bovengenoemde drie-eenheid van groot belang.

DoelstellingHet einddoel van ons basisonderwijs is om de kinderen, voor zover mogelijk, onderwijskundig en opvoedkundig rijp te maken voor het voortgezet onderwijs met het oog op de toekomst.

Het bestuurOnze schoolvereniging heeft een bestuur, bestaande uit 7 personen.
Het is het streven dat de verhouding van kerkelijke gebondenheid van de bestuursleden in grote lijnen overeenkomt met de kerkelijke gebondenheid van de leden.
Het bestuur is wettelijk verantwoordelijk, zowel richting de overheid als richting de ouders, voor de gang van zaken en keuzes die in de school gemaakt worden.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft niet alleen betrekking op het financieel beheer, maar ook op onderwijszaken, leerlingenzorg, toelatingsbeleid enz.

Het bestuur kan niet goed functioneren zonder een nauwe samenwerking met het onderwijzend personeel.
Zo vindt er maandelijks een bestuursvergadering plaats samen met de directeur. Er wordt overlegd over schoolzaken, onderwijs- en overheidsbeleid enz.
Van overheidswege zijn er de laatste jaren veel nieuwe verplichtingen en eisen aan de scholen opgelegd, hetgeen in een aantal gevallen leidt tot een gedwongen samenwerkingsverband.
Ook wordt een fusie in de toekomst niet uitgesloten.
Wel streeft het bestuur er naar zo lang mogelijk als zelfstandige school te blijven functioneren.
De vrijheid die het bestuur heeft gekregen om, binnen het lumpsum, met middelen te schuiven en deze in te zetten wordt op een verantwoorde manier benut.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt hiervan verantwoording afgelegd.


Leden:

Voorzitter Dhr. G. Van der Kolk
Secretaris Mevr. M. Mensink
Penningmeester Dhr. G. Baan
Lid Dhr. H. ter Haar
Lid Mevr. M. van Egmond
Lid Dhr. J. Goossen
Lid Mevr. R. Averesch